Regulamin

korzystania z lokali mieszkalnych

 1. Wprowadzenie

  1. Firma Handlowo Usługowa PRO-NATURAL Spółka z o.o. jest właścicielem lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność/współwłasność Spółki.
  2. Wykaz lokali, o jakich mowa powyżej znajduje się w na stronie internetowe www.ekskluzywnenoclegi.pl
 2. Zasady ogólne

  1. Firma Handlowo Usługowa PRO-NATURAL Spółka z o.o. oferuje lokale o jakich mowa w § 1 ust.2 do wynajmu wyłącznie w celach mieszkaniowych. Lokale wyposażone są wykaz załącznik nr 1 do umowy najmu.
  2. Do zawarcia umowy pomiędzy Spółką, a Najemcą dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lokalu wyszczególnionego w § 1 ust.2 i zapłatę na rachunek Spółki zaliczki na poczet wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu korzystania przez Najemcę z lokalu. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Spółki udostępnienie do korzystania Najemcy lokalu wskazanego w rezerwacji nie jest możliwe w terminie wskazanym jako początek Najmu, Spółka zobowiązane jest zapewnić Najemcy inny równorzędny lokal, a gdyby nie było to możliwe lub gdyby Najemca nie wyraził zgody na lokal zamienny, Spółka zwraca Najemcy całą uiszczoną zaliczkę na poczet umowy lub całą uiszczoną już cenę.
  3. Przed zawarciem umowy Spółka doręcza Najemcy niniejszym Regulamin, a w przypadku gdy do zawarcia umowy dochodzi na skutek oświadczenia złożonego w formie elektronicznej Regulamin udostępnia się Najemcy w taki sposób, aby mógł on regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
  4. Najemca może odstąpić od zawartej umowy poprzez odwołanie dokonanej rezerwacji za pośrednictwem mailem lub telefonicznie. W przypadku odwołania rezerwacji uiszczona zaliczka podlega zwrotowi po potrąceniu przez Spółkę udokumentowanych kosztów, jakie Spółka poniosła w związku z dokonaną rezerwacją.
  5. Spółka nie zapewnia w swojej ofercie wyżywienia, dojazdu do lokalu, jednak na wyraźne życzenie Najemcy możliwe jest, za jego zgodą i na jego koszt, umożliwienie mu skorzystania ze środka transportu, cateringu oraz innych usług typu concierge pod warunkiem, że możliwe jest i prawnie dopuszczalne umożliwienie przez Spółka korzystanie przez Najemcę z takich usług.
 3. Zasady ogólne

  1. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej ceny za korzystanie z lokalu najpóźniej w dniu zameldowania się w lokalu. Cena obejmuje koszty związane z czynszem, centralnym ogrzewaniem, dostawą i zużyciem energii elektrycznej, wody oraz odprowadzeniem ścieków oraz korzystania z parkingu, internetu, Tv .
  2. Przekazanie lokalu Najemcy i rozpoczęcie Najmu następuje w dniu wskazanym w rezerwacji, jako dzień rozpoczęcia najmu poprzez wręczanie Najemcy, przez upoważnionego przez Spółkę pracownika, kluczy do lokalu. Spółka może odmówić wydania kluczy do lokalu, jeśli Najemca nie posiada dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, znajduje się pod wypływem alkoholu lub środków odurzających, zachowuje się agresywnie.
  3. Najem kończy się w dniu wskazanym w rezerwacji, jako dzień zakończenia Najmu. Najemcy zobowiązany jest najpóźniej do godziny 12.00 w tym dniu przekazać upoważnionemu przez Spółkę pracownikowi, kluczy do lokalu. Odbiór lokalu następuje po sprawdzeniu lokalu przez Spółkę.
 4. Postanowienie końcowe.

  1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zaginięcia rzeczy pozostawionych w lokalu, które stanowią własność Najemcy.
  2. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lokalu, uszkodzenie i zaginięcie rzeczy i przedmiotów, stanowiących własność Spółki, znajdujących się w lokalu, jak również za zaginięcie otrzymanych od upoważnionego pracownika Spółki, kluczy do lokalu.
  3. Zakazuje się organizowanie w lokalu, będącym przedmiotem Najmu, wszelkiego rodzaju imprez, w tym okolicznościowych pod rygorem rozwiązania przez Spółkę umowy bez wypowiedzenia i koniecznością zapłacenia przez Najemcę kary umowę w wysokości 1500,00 zł., chyba że Spółka wyrazi na to pisemną zgodę.
  4. 4. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, jak trwa pomiędzy 22.00 do 6.00.


Cennik

Usługa Cena
Dodatkowe sprzątanie 150 pln ( każde dodatkowe sprzątanie)
Późniejsze zameldowanie 100 pln (przyjazd po godzinie 21.00)
Zwierzę w apartamencie 50 pln
Zagubienie kluczy do apartamentu 300 pln
Transport z/do dworca, lotniska od 100 pln (w zależności od odległości)